Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME LESSEN BIKRAM YOGA DEN HAAG BV

 Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen Bikram Yoga Den Haag BV en gebruikers van de faciliteiten en diensten van Bikram Yoga Den Haag BV worden gesloten. De algemene voorwaarden bevatten tevens regels voor het gebruik van de faciliteiten van Bikram Yoga Den Haag en gelden als huishoudelijk reglement. De specifieke voorwaarden voor online verkoop zijn in separate algemene voorwaarden.

Definities

1.             “Bikram yoga” is de vorm van hatha yoga die wordt beoefend in een tot ongeveer 40 graden Celsius verwarmde ruimte waarbij een les van 90 minuten bestaat uit 26 houdingen en 2 ademhalingsoefeningen in een vaste volgorde.

2.             “BYDH” is de afkorting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bikram Yoga Den Haag BV.

3.             “Les” is een door BYDH aangeboden les in Bikram yoga in haar studio.

4.             “Studio” is de ruimte waar BYDH haar lessen aanbiedt.

5.             “Deelnemer” is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met betrekking tot de door BYDH aangeboden lessen. Om als deelnemer te worden aangemerkt is vereist dat desbetreffende persoon een Registratiekaart van BYDH heeft ingevuld en dat deze registratie vervolgens door BYDH is geaccepteerd en beschikt over een geldige leskaart.

6.             “Registratiekaart” is het inschrijfformulier (op papier of elektronisch) dat de persoon die aan de lessen van BYDH wil deelnemen volledig dient in te vullen alvorens deel te kunnen nemen aan een eerste les.

7.             “Leskaart” is de registratie door BYDH van het aantal lessen dat de deelnemer gedurende een vastgestelde periode kan volgen.

8.             “Lesgeld” is het bedrag dat door de deelnemer is verschuldigd voor de leskaart.

9.             “Enkele les” is registratie door BYDH waarmee de deelnemer enkel op de geregistreerde dag alle aangeboden lessen kan volgen.

10.          “Algemene voorwaarden” zijn de onderhavige algemene voorwaarden en maken deel uit van elke door de deelnemer met BYDH gesloten overeenkomst(en). Zij worden ter hand gesteld bij het invullen van de registratiekaart en worden gepubliceerd op de website van BYDH. Bij online verkoop wordt uitdrukkelijk verwezen naar de algemene voorwaarden op de website en bij het plaatsen van een bestelling accepteert de klant en/of deelnemer de algemene voorwaarden. BYDH behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen indien dit voor haar bedrijfsvoering noodzakelijk is. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van BYDH. Deelnemers worden geacht deze website te bezoeken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

11.          “Website” is: www.bikramnl.nl.

Deelname

1.Deelname aan de lessen is mogelijk nadat een registratiekaart is ingevuld, deze door BYDH is geaccepteerd en een leskaart is betaald.

2.Acceptatie van deelname is geheel en enkel ter beoordeling van BYDH.

3.Deelname is niet meer mogelijk nadat de geldigheidsduur van de leskaart is verstreken of anderszins de mogelijkheid van deelname overeenkomstig de algemene voorwaarden is geëindigd.

4.De deelnemer is verplicht om eventuele tussentijdse wijzigingen van adres en/of e-mail aan BYDH door te geven.

5.Voor het bepalen van de einddatum van de leskaarten (daaronder begrepen enkele leskaarten) geldt als begindatum niet de datum van aanschaf, maar de datum waarop de (eerste) les met desbetreffende kaart wordt gevolgd.

6.Een leskaart in welke vorm dan ook is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

7.BYDH behoudt zich het recht voor om een deelnemer toegang tot de studio en/of deelname aan de lessen (al dan niet tijdelijk) te weigeren en/of een leskaart c.q. leskaarten niet te verlengen indien desbetreffende persoon in strijd met de algemene voorwaarden, daaronder begrepen de huishoudelijke regels, handelt en/of desbetreffende persoon in strijd handelt met de (overige) belangen van BYDH, daaronder begrepen de belangen van andere deelnemers. Ingeval van al dan niet tijdelijke beëindiging van deelname op voornoemde gronden vervallen alle rechten die aan desbetreffende leskaart zijn verbonden. Desbetreffende persoon heeft in desbetreffende gevallen geen recht op restitutie van het (resterende) lesgeld.

8.Informatie over de soorten leskaarten en de prijzen ervan is beschikbaar in de studio(’s) en worden vermeld op de website. BYDH heeft het recht om te allen tijde de soorten leskaarten en de prijzen ervan aan te passen. Prijsaanpassingen zijn niet van toepassing op reeds verstrekte leskaarten.

9.Behoudens indien de Nederlandse wetgeving daarin wel voorziet bestaat geen recht op  substitutie van lesgeld anders dan voor gevallen waarin de algemene voorwaarden dit uitdrukkelijk wel mogelijk maken.

10.BYDH heeft het recht om lestijden naar eigen inzicht aan te passen en te wijzigen. Deze wijzigingen worden gepubliceerd op de website en, zo veel mogelijk, aangegeven in de studio(’s).  Deelnemers worden geacht de website te raadplegen alvorens aan een les deel te nemen.

Gebruik van de faciliteiten van de studio

1.De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn regels voor het gebruik van de studio en gelden als zodanig als huishoudelijk reglement. BYDH behoudt zich het recht voor om los van deze algemene voorwaarden een (aanvullend) huishoudelijk reglement op te stellen dat bindend is voor alle deelnemers en gebruikers van de faciliteiten van BYDH. Dit (aanvullend)reglement zal in de studio duidelijk ter kennisneming zijn.

2.Een deelnemer heeft het recht om tijdens de openingstijden van de studio gebruik te maken van de aangeboden faciliteiten en/of lessen behoudens het recht van BYDH om de studio deels of geheel voor lessen en gebruik anderszins af te sluiten indien dit noodzakelijk is voor schoonmaak, onderhoudswerkzaamheden en/of andere redenen in het belang van de studio c.q. BYDH.

3.BYDH behoudt zich het recht voor om het lesschema en/of de lestijden en/of de indeling van de leraren aan te passen.

4.Lessen beginnen stipt op de aangegeven tijden. Deelnemers dienen ruim voor aanvang aanwezig te zijn zodat voldoende tijd is om zich om te kleden en de yogaruimte te betreden voordat de les begint.

5.Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen enkel deelnemen aan lessen en/of gebruik maken van andere faciliteiten van de studio indien zij vergezeld zijn door een volwassene en vanwege BYDH voorafgaand uitdrukkelijk toestemming is verleend.

6.De lessen zijn fysiek inspannend en worden gegevens in een ruimte die gedurende de les continu verwarmd is tot ongeveer 40 graden Celsius. De deelnemer dient zich voorafgaand aan deelname aan een les op de hoogte te stellen van hetgeen de lessen inhouden om zelf te bepalen of hij/zij in staat is om aan een les deel te nemen. De deelnemer dient daartoe de website te raadplegen en indien nadere informatie gewenst is, zich te wenden tot leraren van BYDH.

7.De leraren van BYDH hebben geen medische opleiding. Zij kunnen derhalve niet vaststellen of en deelnemer fysiek of anderszins geschikt is om aan de lessen deel te nemen. Deelnemers die daarover twijfels hebben, dienen eerst advies van een arts in te winnen over de vraag of deelname aan de lessen gevaar oplevert voor hun gezondheid.

8.De deelnemer volgt de lessen op eigen risico. De deelnemer verklaart door en met het invullen van de registratiekaart dat hij/zij in goede fysieke conditie verkeerd en dat hij/zij niet bekend is met enige medische indicatie waardoor hij/zij geacht moet worden niet in staat te zijn om aan de les(sen) deel te nemen en/of dat de lessen van negatieve invloed kunnen zijn op de gezondheid en/of fysieke conditie van de deelnemer. Voornoemde verklaring geldt voor elke keer dat de deelnemer aan lessen deelneemt. Indien sprake is van een wijziging in de fysieke en/of medische situatie van de deelnemer die van invloed is op deze verklaring, dient de deelnemer BYDH hiervan terstond en voorafgaand aan de les(sen) op de hoogte te brengen. Indien de deelnemer onder medische behandeling is, dient hij/zij de deelname aan de les(sen) te bespreken met zijn behandelaar. Dit geldt met name ook voor deelnemers die een (recente) operatie hebben ondergaan, zwanger zijn en/of chronische gezondheidsklachten hebben.

9.Het is niet toegestaan om aan lessen deel te nemen onder invloed van alcohol en/of drugs en/of bij gebruik van medicijnen.

10.De deelnemer dient voor, tijdens en na de les(sen) de instructies van de leraren en andere medewerkers van BYDH strikt op te volgen.

11.Het is de deelnemer niet toegestaan, tenzij met en na uitdrukkelijke toestemming en instructie vanwege BYDH, om voor, tijdens of na de les(sen) in de studio meer en/of andere yogaoefeningen te doen. Indien de deelnemer daartoe zonder voornoemde toestemming overgaat, komt elke schade en/of letsel die/dat daarvan het gevolg is voor rekening en risico van de deelnemer zonder dat dit kan leiden tot enige (gedeelde) aansprakelijkheid van BYDH.

12.Tijdens de lessen is de studio afgesloten. Er zijn geen afsluitbare kluisjes.

13.Deelnemers dienen tijdens de lessen enkel kleding te dragen die voor de lessen geschikt is. BYDH behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren indien de deelnemer niet de geschikte kleding draagt, e.e.a. ter beoordeling aan de medewerkers van BYDH. De deelnemer kan te allen tijde de medewerkers van BYDH advies vragen over welke kleding geschikt is. Ondergoed, lingerie en bikini’s worden door BYDH beschouwd als niet geschikt.

14.Tijdens de les zijn andere dranken dan water (zonder koolzuurgas) niet toegestaan. Eten tijdens de les is niet toegestaan.

15.Het is de deelnemer niet toegestaan om na de les zich in yogakleding direct buiten (voor) de studio op te houden.

16.Het is niet toegestaan om schoeisel te dragen in de kleedruimte en de ruimte waar de lessen worden gegeven. De deelnemer dient zijn/haar schoeisel uit te doen in de receptie van de studio alvorens de kleedruimte te betreden.

17.Tijdens de lessen dient de deelnemer te beschikken over een door BYDH goedgekeurde yogamat en handdoek. De handdoek dient gedurende de les de gehele yogamat te bedekken.

18.Het is in de gehele studio te allen tijde strikt verboden te roken en/of alcoholische dranken te nuttigen.

19.De deelnemer verklaart zich met ondertekening van de registratiekaart akkoord met het huishoudelijke reglement van BYDH en/of (andere) redelijke richtlijnen die door of vanwege BYDH m.b.t. veiligheid van de deelnemers en/of de bedrijfsvoering van BYDH (al dan niet schriftelijk) worden gegeven, al dan niet in een aanvullend huishoudelijk reglement.

Maandabonnement

1.Deelnemers hebben de mogelijkheid om een abonnement op lessen te nemen door maandelijkse automatische betaling. Een abonnement kan online en/of in de studio worden gekocht. Dit artikel van deze algemene voorwaarden heeft enkel betrekking op deze abonnementen.

2.Elke deelnemer die het recht op lessen aanschaft door middel van een abonnement verkrijgt daarmee het recht om aan een bepaald aantal lessen deel te nemen afhankelijk van het soort abonnement dat is aangeschaft. De specificaties van het abonnement zijn om beschikbaar in de studio(’s) en op de website.  Dit recht op lessen vervalt de dag na de einddatum van het abonnement of indien er een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen bestaat. Desbetreffende deelnemer blijft ook na beëindiging het resterende abonnementsgeld verschuldigd.

3.Een abonnement geldt voor minimaal 3 (drie) maanden. Een abonnement voor korter dan drie maanden is niet mogelijk.

4.Het abonnement gaat pas in nadat de eerste maandelijkse betaling door BYDH is ontvangen.

5.Betaling geschiedt door automatische overschrijving. De deelnemer BYDH machtigt BYDH het overeengekomen bedrag maandelijks van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. De datum van afschrijving is elke volgende maand op de dag waarop de leskaart oorspronkelijk aanving. Voor elke mislukte incasso is de deelnemer een bedrag van 10,-- Euro verschuldigd.

6.Het abonnement kan de eerste drie maanden niet (tussentijds) worden opgezegd. Na deze drie maanden loopt het abonnement voor onbepaalde tijd door tot het moment van beëindiging door rechtsgeldige opzegging. Opzegging dient schriftelijk aan BYDH te geschieden. Email heeft te gelden als schriftelijk. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. 

7.Een deelnemer die een abonnement heeft aangeschaft heeft de mogelijkheid om 1 maal per jaar (12 maanden) dit abonnement voor maximaal 1 maand (niet korter) op te schorten. Voor het opschorten is een bedrag van 25,-- Euro verschuldigd.

8.Abonnementsgeld is verschuldigd onafhankelijk of de deelnemer daadwerkelijk lessen volgt en/of anderszins gebruik maakt van de faciliteiten van de studio.

9.Het abonnementsgeld kan gedurende het abonnement door BYDH worden aangepast. De deelnemer wordt van eventuele wijzigingen minimaal 30 dagen van tevoren op de hoogte gesteld.

Aansprakelijkheid

1.BYDH raadt de deelnemer uitdrukkelijk aan geen waardevolle zaken (zoals, maar niet uitsluitend, sieraden en geld) mee te nemen naar de studio. Het achterlaten van eigendommen (daaronder begrepen kleding) door de deelnemer in de kleedruimte of andere ruimte in de studio voor, tijdens of na de les gebeurt op eigen risico van de deelnemer. BYDH en/of haar werknemers en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of schade en/of diefstal van enig eigendom van de deelnemer in of buiten de studio tenzij dit verlies, deze diefstal en/of schade het directe gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van BYDH, haar werknemers en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen.

2.Vergeten of bewust in de studio achtergelaten zaken van deelnemers worden door BYDH verzameld en 4 weken bewaard. Na deze 4 weken worden deze zaken door BYDH weggegooid zonder dat enig recht op vergoeding voor de deelnemer of aansprakelijkheid anderszins voor BYDH bestaat.

3.BYDH en/of haar werknemers en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) overlijden, letsel of ziekte van een deelnemer tijdens een les en/of in de studio en/of anderszins tijdens of door het gebruik van de faciliteiten van BYDH tenzij dit overlijden, deze ziekte en/of dit letsel een direct gevolg is van opzettelijk of ernstig nalatig handelen van BYDH en/of haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen.

4.BYDH is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van aanpassing van de lestijden en/of het uitvallen van lessen om welke reden dan ook.

5.Aansprakelijkheid van BYDH en/of haar werknemers is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van BYDH in desbetreffend geval uitkeert.

Privacy

BYDH zal de (persoons)gegevens van de deelnemer uitsluitend verwerken overeenkomstig haar privacybeleid. De website bevat een privacyverklaring.

Algemeen

1.             Lestijden en andere gegevens m.b.t. de lessen kunnen door BYDH worden aangepast. Deze aanpassingen worden in de studio en op de website gepubliceerd.

2.             Deelnemers dienen verandering van adresgegevens en e-mail adres(sen) aan BYDH schriftelijk (of per e-mail) door te geven.

3.             De deelnemer geeft BYDH uitdrukkelijk toestemming om aan hem/haar berichten via e-mail te zenden, daaronder gegrepen wijzigingen en/of aanvullingen van de algemene voorwaarden en overige reglementen.

4.             Alle communicatie tussen BYDH en de deelnemer kan per e-mail plaats vinden tenzij de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft. De door BYDH opgeslagen versie van de betreffende communicatie  geldt als bewijs daarvan behoudens tegenbewijs van de deelnemer.

5.             De deelnemer geeft BYDH toestemming om van hem/haar foto’s en/of filmopnames (individueel of in een groep) te maken tijdens het gebruik van de faciliteiten van BYDH om deze te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Als een deelnemer deze toestemming niet wenst te geven, dient hij/zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan BYDH kenbaar te maken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.             Op alle overeenkomsten waarop deze algemeen voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing tenzij dwingend recht anders bepaald.

2.             Geschillen over en voortvloeiende uit alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Scheidbaarheid

Indien een bevoegde rechter tot het oordeel zou komen, dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt afstand genomen van desbetreffende bepaling in de algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen en voorwaarden van kracht. De deelnemer en BYDH stemmen er mee in, dat een dergelijke onrechtmatige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling in deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk wordt vervangen door een bepaling die nagenoeg dezelfde economische en commerciële implicaties heeft als de oorspronkelijke bepaling. Indien een bevoegde rechter tot het oordeel komt, dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, dan blijft de bepaling van kracht voor het gedeelte dat deze wel rechtmatig, geldig en afdwingbaar is.

Gehele overeenkomst

De algemene voor deelname aan lessen en de privacyverklaring vormen de volledige overeenkomst tussen de deelnemer en BYDH en vervangen alle eventuele eerdere toezeggingen en afspraken.

Gegevens BYDH

Bikram Yoga Den Haag BV

Prins Hendrikplein 2

2518 JA Den Haag

Algemene voorwaarden voor online verkoop aan consumenten van Bikram Yoga Den Haag BV

Dit zijn de algemene voorwaarden die toepasselijk zijn op de verkoop en levering van goederen en diensten door de besloten vennootschap Bikram Yoga Den Haag BV aan consumenten via de website www.bikramnl.com

Definities

1.             “Algemene voorwaarden”: de algemene voorwaarden voor online verkoop van producten en diensten aan consumenten.

2.             “BYDH”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bikram Yoga Den Haag BV, gevestigd te Den Haag aan het Prins Hendrikplein nummer 20, ingeschreven in bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27278984

3.             “Overeenkomst”: de overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door BYDH georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De overeenkomst tussen BYDH en de klant ligt vast in het formulier, de algemene voorwaarden en de bevestigende e-mail die BYDH aan het door de klant opgegeven e-mailadres zendt na ontvangst van het formulier.

4.             “Formulier”: het elektronische document waarmee een of meer producten en/of diensten online door de klant bij BYDH worden besteld en waarin een omschrijving is opgenomen van de bestelde producten en/of diensten.

5.             “Klant”: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie BYDH een overeenkomst heeft gesloten of die de website van BYDH heeft bezocht.

6.             “Overmacht”: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop BYDH geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet meer van BYDH kan worden verlangd. 

Toepasselijkheid

1.             Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en facturen van BYDH aan de klant, op alle bestellingen van de klant bij BYDH en op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen BYDH en de klant.

2.             Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op ieder gebruik, dat de klant maakt van de website van BYDH.

3.             Naast de algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn (zoals speciale actievoorwaarden) op bepaalde producten en/of diensten en al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Dit geldt echter alleen indien en voor zover dit op de website van BYDH uitdrukkelijk wordt aangegeven.

4.             BYDH draagt er zorg voor, dat deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst elektronisch aan de klant ter hand worden gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk voor het (desgewenst) opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager door middel van de op de website beschikbare faciliteiten, alsmede voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

5.             Onverminderd eventuele voor BYDH zelf bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te bewaren, is BYDH niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst en of de algemene voorwaarden te allen tijde voor de klant beschikbaar te houden.

6.             Indien de klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij BYDH hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

7.             BYDH behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

8.             Indien om welke reden dan ook enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is, geheel of gedeeltelijk vernietigbaar of onverbindend wordt, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. BYDH kunnen alsdan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met de doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.

Totstandkoming van een overeenkomst

1.             De presentatie van producten en diensten van BYDH houdt enkel en alleen een vrijblijvend overzicht van de door BYDH aangeboden producten en diensten in. De afbeelding en omschrijving van producten (en diensten) biedt de klant enkel de mogelijkheid om online een bestelling te plaatsen en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst krijgt de klant een bevestiging dat de bestelling is ontvangen. Deze ontvangstbevestiging houdt geen  aanvaarding van de bestelling in. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het desbetreffend product (“zolang de voorraad strekt”). Elke bestelling is onderhavig aan aanvaarding door BYDH. Aanvaarding wordt door BYDH aan de klant bevestigd door een e-mail met de bevestiging dat het product is verzonden. Met verzending van deze e-mail met de bevestiging van verzending is de overeenkomst tussen BYDH en de klant tot stand gekomen.

2.             De overeenkomst heeft enkel en alleen betrekking op de producten en/of diensten waarvan de verzending in de e-mail is bevestigd. BYDH is niet gehouden andere producten die de klant heeft besteld te leveren anders dan nadat de verzending van desbetreffende producten separaat op voornoemde wijze is bevestigd.

3.             BYDH behoudt zich het recht voor om online via het formulier gedane bestellingen niet te accepteren. Een dergelijke beslissing kan door BYDH naar eigen inzicht en zonder nadere motivering genomen worden. Wanneer BYDH een dergelijke online bestelling niet accepteert, dan zal de klant daarover op de kortst mogelijke termijn geïnformeerd worden.

4.             Informatie, afbeeldingen, mededelingen, omschrijvingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen etcetera op de website van BYDH, via e-mail of via enig ander communicatiemiddel met betrekking tot alle producten en belangrijke kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven c.q. gedaan. BYDH garandeert echter niet dat alle producten en aanbiedingen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.

Prijs en betaling

1.             De op het moment van de bestelling geldende prijs van een product en/of dienst luidt in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief eventuele wettelijke verwijderingsbijdragen en exclusief verzend- en bezorgkosten. Het percentage van de BTW en het bedrag ervan, evenals de overige kosten, worden separaat op de factuur vermeld.

2.             Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van bestelling en de levering van het bestelde product, dan dient de klant dit gewijzigde BTW tarief te voldoen, tenzij de klant desbetreffende producten en/of diensten reeds volledig heeft betaald voor de datum waarop het nieuwe BTW-tarief van kracht is geworden.

3.             Kennelijke fouten in prijs of omschrijving van een product zoals vermeld op de website van BYDH kunnen door BYDH worden gecorrigeerd, ook nadat de bestelling is gedaan. Indien de klant evenwel op basis van de onjuiste prijs en/of omschrijving tot het aangaan van de overeenkomst heeft besloten, dan kan hij deze overeenkomst alsnog binnen zeven (7) dagen annuleren nadat BYDH deze fout aan de klant kenbaar heeft gemaakt.

4.             De prijzen van producten en/of kosten van verzending en bezorging kunnen te allen tijde door BYDH worden gewijzigd. Dit geldt echter niet indien BYDH m.b.t. de bestelling reeds een verzendbevestiging heeft verzonden.

5.             Bij bestellingen via de website kan de klant betalen door middel van de op de website specifiek vermelde betaalmogelijkheden. BYDH kan die mogelijkheden uitbreiden. Nieuwe betaalmogelijkheden worden altijd via de website kenbaar gemaakt.

6.             Bepaalde betaalmogelijkheden kunnen alleen worden gebruikt als aan de voorwaarden van desbetreffende betaalmogelijkheden is voldaan, zoals een eventuele controle op kredietwaardigheid van de klant en authentificatie en autorisatie van de klant. Indien dergelijke voorwaarden gelden, dan wordt dit uitdrukkelijk op de website vermeld.

7.             In het geval dat voor betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of met behulp van een elektronische betaalmethode wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. In de relatie tussen de kaartuitgever en/of bank is BYDH geen partij.

8.             Een eventuele remboursbetaling vindt contact plaats of op een door de vervoerder te bepalen betaalwijze.

9.             Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betaalverplichting heeft voldaan wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het aan BYDH verschuldigde bedrag, vermeerderd met een rente van 1.5 % per maand gerekend over het door de klant verschuldigde totaalbedrag, direct opeisbaar zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling waarbij een deel van een maand als een gehele maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop betaling had moeten plaats vinden tot aan de dag van algehele voldoening. Indien door de betalingsachterstand door BYDH aantoonbaar grotere schade is geleden dan is de klant ook voor deze schade jegens BYDH aansprakelijk.

10.          Indien BYDH gedwongen is om tot incasso van haar vordering op de klant over te gaan dan is de klant aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zijn alsdan te bepalen aan de hand van de op dat moment terzake geldende wettelijke bepalingen en regelgeving van overheidswege. 

1.             BYDH levert de bestelde producten aan het door de klant opgegeven afleveradres. De klant dient bij de bestelling aan te geven of het afleveradres eender is aan het factuuradres. Een afwijkend afleveradres is mogelijk.

2.             Levering kan uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden. Aflevering van producten wordt door een door BYDH aangezochte vervoerder uitgevoerd.

3.             Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd nadat de bestelling per e-mail en de klant is bevestigd en de door de klant gekozen betaalmethode is verwerkt. Indien de bevestigingse-mail van BYDH deze vermeld, dan zal de levering plaats vinden op de aangegeven datum. Iedere door BYDH aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.

4.             De verzend- en afleverkosten die de klant dient te voldoen staat op de website vermeld.

5.             Zodra een product bij de klant is afgeleverd, gaat het risico daarvan over op de klant.

Eigendomsvoorbehoud

1.             Niettegenstaande feitelijke levering aan de klant, blijft BYDH eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen jegens BYDH heeft voldaan terzake van enige met BYDH gesloten overeenkomst. Onder deze betalingsverplichtingen vallen tevens de kosten en rente die de klant in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen jegens BYDH verschuldigd is. 

Herroepingsrecht

1.             Bij de aankoop van een product en/of dienst heeft de klant de mogelijkheid om zonder opgave van reden te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van desbetreffende product c.q. desbetreffende dienst. Indien de klant van zijn herroepingrecht gebruik wenst te maken is het voldoende dat hij het desbetreffende product tijdig, derhalve binnen zeven werkdagen na ontvangst, retour zend aan BYDH na het aanvragen de retour via de website.

2.             Het herroepingrecht vervalt zodra het product gebruikt is. Geopende verbruiksartikelen zijn eveneens van herroeping uitgesloten.

3.             Tijdens de termijn van het herroepingrecht zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking ervan. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product, alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan compleet en onbeschadigd als nieuw in de originele, onbeschadigde verpakking aan BYDH retourneren conform de door BYDH verstrekte instructies. In geval van schade aan het product en/of de verpakking is de klant voor deze schade aansprakelijk.

4.             Kosten van retourzending komen voor rekening van de klant.

5.             Indien het aangekochte product een abonnement betreft, geldt dat het herroepingrecht is vervallen zodra dit abonnement door de klant is gebruikt. Herroeping van een abonnement kan enkel door schriftelijk melding of via e-mail binnen de termijn aan BYDH.

6.             Indien de klant tijdig van zijn herroepingrecht gebruik heeft gemaakt en tevens heeft voldaan aan het hiervoor sub 3 dan draagt BYDH zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het bedrag dat de klant aan BYDH terzake van desbetreffend product heeft voldaan.

7.             De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

Privacy

BYDH zal (persoons)gegevens van de klant enkel verwerken overeenkomstig haar privacybeleid. De website bevat een privacyverklaring.

Scheidbaarheid

Indien een bevoegde rechter tot het oordeel zou komen, dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt afstand genomen van desbetreffende bepaling in de algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen en voorwaarden van kracht. De deelnemer en BYDH stemmen er mee in, dat een dergelijke onrechtmatige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling in deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk wordt vervangen door een bepaling die nagenoeg dezelfde economische en commerciële implicaties heeft als de oorspronkelijke bepaling. Indien een bevoegde rechter tot het oordeel komt, dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, dan blijft de bepaling van kracht voor het gedeelte dat deze wel rechtmatig, geldig en afdwingbaar is.

Gehele overeenkomst

De algemene bepalingen voor online verkoop, de algemene bepalingen voor deelname aan lessen en de privacyverklaring vormen de volledige overeenkomst tussen de klant/deelnemer en BYDH en vervangen alle eventuele eerdere toezeggingen en afspraken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.             Op alle overeenkomsten waarop deze algemeen voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing tenzij dwingend recht anders bepaald.

2.             Geschillen over en voortvloeiende uit alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 

Gegevens van BYDH